Institution Eduroam Services

สถาบันที่ให้บริการ eduroaM

สำหรับบุคคลากร สอวช. เมื่อเดินทางไปสถาบันอื่น

ดูสถานศึกษาในประเทศไทยที่สามารถใช้งาน eduroam คลิกที่นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *