How To Use Eduroam

การใช้งาน

eduroam

บุคคลากรของ สอวช. สามารถใช้งานเครือข่าย eduroam ได้จากสถาบันที่เข้าร่วม ผ่าน ssid eduroam ยืนยันตัวบุคคลด้วยบัญชีผู้ใช้งานน เพื่อเข้าใช้งานเครือข่าย เช่น username@nxpo.or.th ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการที่หน่วยงานผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด สามารถสืบค้นรายชื่อสถาบันที่ให้บริการเครือข่าย eduroam ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นผู้ดำเนินการหลักของประเทศไทย (eduroam.uni.net.th)

แอพพลิเคชั่น สำหรับค้นหาสถานที่ให้บริการเครือข่าย eduroam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *